สำหรับนักศึกษาที่เข้าใช้งานไม่ได้ ให้ส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ทางไลน์

รหัสนักศึกษา / ชื่อ - นามสกุล / ชั้นปี / สาขา/


* สำหรับผู้ที่เข้าระบบไม่ได้ ผู้ดูแลระบบจะจัดการให้ภายใน 24 ชั่วโมง ก็จะสามารถใช้งานได้